Thông báo thay đổi logo và bao bì sản phẩm VMIX 2023